Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Hellome:

Hellome.nl, de eigenaar en exploitant van de website van www.hellome.nl

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon met wie door Hellome een overeenkomst wordt gesloten, of die van de diensten van Hellome gebruik maakt.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Hellome, op basis waarvan Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

 

Site:

De door Hellome op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site www.hellome.nl

 

Diensten:

Een door Hellome aangeboden dienst, bijvoorbeeld het plaatsen van kandidaat-profielen die door commerciële arbeidsbemiddelaars worden bemiddeld, met als doelstelling het tot stand laten komen van vraag- en aanbod tussen commerciële

 

arbeidsbemiddelaars en werkgever.

 

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

 

Alle aanbiedingen van Hellome zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hellome is gerechtigd om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren. Orders zijn alleen bindend indien deze schriftelijk (per post, fax of e-mail) zijn bevestigd door Hellome of indien de plaatsing van kandidaat-profielen en/of levering van een overige dienst is geëffectueerd. Mondelinge orders zijn alleen bindend wanneer Hellome deze schriftelijk (per post, fax of email) heeft bevestigd. De overeenkomst met Hellome komt pas tot stand nadat de opdracht schriftelijk (per post, fax of e-mail) door Hellome is bevestigd en deze bevestiging ondertekend door Opdrachtgever is geretourneerd aan Hellome. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 3. Beëindiging

 

Ieder der partijen kan de overeenkomst ontbinden door een aangetekende brief, indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. Hellome is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Hellome zal wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Hellome ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Hellome voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 4. Tarieven en prijzen

 

Hellome is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. In geval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan heeft de adverteerder het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende aangetekende brief. Dit dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of prijs te gebeuren. De adverteerder dient hierbij, op basis van de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven en/of prijzen, te vergoeden hetgeen de uitgever op basis van de gesloten overeenkomst reeds heeft uitgevoerd. Alle prijzen zijn in Euro's, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Hellome is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de adverteerder door te berekenen.

 

Artikel 5. Betaling

 

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Hellome is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Hellome bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Hellome tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

 

Artikel 6. Geen of niet tijdige betaling

 

Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de wettelijke rente en de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.

 

Artikel 7. Wat is belangrijk omtrent profielen van kandidaten?

 

Hellome toont alleen kandidaat-profielen (content) die door de aanleverende gebruiker zijn geplaatst (dit zijn altijd uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving & selectiebureaus en re-integratiebureaus.) Hellome adviseert de aanleverende bureaus de kandidaat-profielen te allen tijden op anonieme basis te plaatsen op Hellome. Dit om de privacygegevens van de bemiddelbare kandidaat te waarborgen en om de reactie van de zoekende gebruiker naar de aanleverende gebruiker te verwerven. Hellome is niet aansprakelijk voor de inhoud van de kandidaat-profielen en accepteert ook nimmer verantwoordelijkheid hieromtrent. De aanleverende gebruiker is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid, de volledigheid en de waarborging van de privacy gegevens van de kandidaat die door de aanleverende gebruiker geplaatst wordt op Hellome. Hellome toont in het kader van de privacy in een kandidaat-profiel geen vaste locatie voor NAWTE en andere persoonlijke gegevens van de kandidaat, om de kandidaat anoniem te houden

 

Artikel 8. Aanleveren materiaal

 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het op de website te plaatsen materiaal, volgens de aanwijzingen van Hellome. Als naar het oordeel van Hellome het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd wordt aangeleverd, vervalt het recht op plaatsing voor de adverteerder. Dit onverminderd de verplichting van de adverteerder aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever verstrekt aan Hellome alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor Hellome voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds.

 

Artikel 9. Weigering van diensten

 

Hellome is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten tot diensten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van Hellome eveneens voor diensten waaraan reeds gedeeltelijke uitvoering is gegeven. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Bovendien behoudt Hellome zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op www.hellome.nl worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

 

Artikel 10. Kandidaat-Profielen

 

Ondanks de grote zorg die door Hellome besteed wordt aan de correcte voorbereidingen, zijn fouten door storingen in dit proces niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van kandidaten, zowel online als via de e-mailservice. In de kandidaat geïnteresseerde personen kunnen daarom ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij een ieder dan ook aan contact op te nemen met de adverteerder. Hellome, of de leverancier (adverteerder) zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die aan www.hellome.nl is ontleend. De op www.hellome.nl gepubliceerde kandidaat- en bedrijfsgegevens zijn eigendom van Hellome, of van de opdrachtgever. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

 

Artikel 11. Onderhoud

 

Hellome mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van www.hellome.nl l (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Hellome ontstaat.

 

Artikel 12. Contractsovername

 

De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de wederpartij of in haar naam worden gesloten met Hellome, mogen niet, ook niet gedeeltelijk worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

 

Artikel 13. Bedrijfsgegevens

 

Contact met de kandidaten/werkgevers wier informatie op www.hellome.nl staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers, met het doel te reageren op de kandidaten en zich te presenteren als werkgever. Communicatie met of acquisitie bij deze bedrijven naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Voor overige informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden wordt verwezen naar de afdeling Sales van Hellome, telefoonnummer: 0495-625853 of via info@getnoticed.nl

 

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst, al dan niet ontwikkeld door Hellome ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Hellome of haar opdrachtgevers. Hellome zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Hellome zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Hellome onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Hellome.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is Hellome aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist nakomen van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van Hellome is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties moeten na verschijning worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Hellome uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel voor de tweede plaatsing schriftelijk zijn doorgegeven. De adverteerder vrijwaart Hellome voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder opgegeven advertenties. De aansprakelijkheid van Hellome voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. Hellome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de internetsite en/of de diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart Hellome voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de internetsite heeft geplaatst.

 

 

Artikel 16. Overmacht

 

Bij alle situaties van overmacht is Hellome ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Hellome onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Hellome jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van Hellome kan worden verlangd. Hellome moet hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 

Op uw gebruik van Hellome alsmede deze privacy gegevens is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze privacy gegevens, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.